سولماز طالب زاده

ارزیاب خسارت و کارشناس بیمه
27 شهریور 1359

مرا بهتر بشناسید

انجام کارهای فنی بیمه از سال ۱۳۸۰

نمایندگی بیمه آسیا، پارسیان و البرز

مشغول در ستاد بیمه سامان

موقعیت مکانی

تحصیلات

ک
کارشناسی

بیمه

گواهینامه‌ها

دوره‌ها

ا
ارزیابی خسارت بیمه ۱۳۹۹
اندیشکده بیمه