حداکثر 10٪ صرفه جویی کنید

پر تراکنش

2000000 تومان
  • ارسال 300 شغل
  • 10 شغل ویژه
  • نمایش شغل به مدت 30 روز
  • پشتیبانی حرفه ای

پایه

300000 تومان
  • ارسال 20 شغل
  • 3 شغل ویژه
  • نمایش شغل به مدت 30 روز
  • پشتیبانی حرفه ای