امید زینالی

ارزیاب تخصصی مهندسی و کارشناس رسمی دادگستری

مرا بهتر بشناسید

دارای پروانه پایه ارشد طراحی و نظارت تاسیسات برقی سازمان نظام مهندسی تهران از سال 1387
کارشناس رسمی دادگستری تاسیسات ساختمانی از سال 1388
ارزیاب بیمه خسارت از سال 1398

موقعیت مکانی