امید جمشیدی

ارزیاب ریسک و خسارت رشته بیمه های مهندسی و مسئولیت مرتبط با ساختمان
17 دی 1354

مرا بهتر بشناسید

کارشناس عمران

ارزیاب ریسک و خسارت در زمینه مهندسی

موقعیت مکانی

تحصیلات

ل
لیسانس 1377
دانشگاه سمنان

مهندسی عمران - عمران

گواهینامه‌ها

مهارت ها

SAP
100%
ATABS
100%
SAFE
100%

دوره‌ها

د
دوره ارزیاب خسارت بیمه 1400
اندیشکده بیمه
د
دوره آموزشی پیشرفته داوری
د
دوره مقدماتی آموزش داوری
د
دوره آموزشی سیستم های ویژه جذب انرژی در سازه های فولادی
د
دوره آموزشی مقاوم سازی سازه های فولادی و بتنی
د
دوره آموزشی قالب بندی و قالب برداری
د
دوره آموزشی مبانی مدلسازی و طراحی رایانه
د
دوره آموزشی روشهای اجرا و کنترل اتصالات در سازه های فولادی
د
دوره آموزشی طراحی اتصالات در سازه های فولادی
د
دوره آموزشی روشهای تولید صنعتی ساختمان
د
دوره آموزشی بارهای وارد بر ساختمان
د
دوره آموزشی نکات ویژه در طراحی و محاسبه سازه های بتنی
د
دوره آموزشی آشنایی با مبانی گودبرداری و سازه های نگهبان
د
دوره آموزشی روشهای اجرایی و مباحث منتخب مقررات ملی ساختمان
د
دوره آموزشی اتوماسیون اداری
د
دوره آموزشی فرآیند جوشکاری وبازرسی جوش