مجتبی حقیقی

ارزیاب تخصصی بیمه اتومبیل
31 مارس 1958

مرا بهتر بشناسید

موقعیت مکانی

تحصیلات

ک
کارشناسی 1359
دانشگاه علوم انتظامی

گواهینامه‌ها

دوره‌ها

د
دوره عالی تصادفات وامور وسائل نقلیه - 1376
ا
ارزیابی خسارت 1397