محسن طالبی

ارزیاب تخصصی درمان
15 شهریور 1358

مرا بهتر بشناسید

سابقه بیش از ۱۵ سال ارزیابی خسارت امور درمان و مشاوره خدمات بیمه ای در بیمه های مختلف را دارم و همچنین بعنوان مشاور در محاکم قضایی چندین پرونده بیمه ای را به سرانجام رسانیدم.

موقعیت مکانی

تحصیلات

ک
کارشناسی

پرستاری

ک
کارشناسی ارشد

پرستاری