محمدتقی یعقوبی

ارزیاب خسارت آتش سوزی - کارشناس رسمی دادگستری(حوادث کار)
31 دسامبر 1963

مرا بهتر بشناسید

ارزیاب خسارت آتش سوزی
کارشناس رسمی دادگستری رشته حوادث کار

موقعیت مکانی

تحصیلات

ک
کارشناسی
دانشگاه شهیدبهشتی

فیزیک کاربردی

ک
کارشناسی ارشد

مهندسی صنایع

مهارت ها

ارزیاب خسارت آتشسوزی(هر۳گرایش)
کارشناس رسمی دادگستری رشته حوادث کار
100%