مهدی شرفی

کارشناس رسمی دادگستری - ارزیاب خسارت - داور در رشته راه ساختمان
17 اردیبهشت 1364

مرا بهتر بشناسید

موقعیت مکانی

تحصیلات

ک
کارشناسی 1387

راه و ساختمان - سازه

گواهینامه‌ها

دوره‌ها

د
دوره های داوری 1395
د
دوره های شهرداری 1395