سیدمهدی موسوی

ارزیاب تخصصی مسئولیت
1 فروردین 1355

مرا بهتر بشناسید

کارشناس مسئول مشاغل سخت و زیان آور ادارات کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان های اصفهان و خوزستان

بازرس کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی(به مدت 21 سال)

مدرس مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت بهداشت کار در زمینه قوانین و مقررات قانون کار و آئین نامه حفاظت و بهداشت کار (حوزه ایمنی و حوادث ناشی از کار)

دارای بیش از1000 ساعت گواهی گذراندن دوره های آموزش ایمنی و ارزیابی خسارت بیمه ای

راهنمایی و مشاوره در خصوص تنظیم بیمه نامه های مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان

بررسی بیش از 1500 حادثه ناشی از کار به عنوان بازرس کار،به درخواست مقامات قضایی

بررسی بیش 200 پرونده ارزیابی خسارت در زمینه تخصصی مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان به درخواست شرکت های بیمه.

موقعیت مکانی

تحصیلات

ک
کارشناسی
دانشگاه شهید باهنر کرمان

مهندسی استخراج معدن