مهدی محمدی نسب

ارزیاب خسارت درمان
15,000,000 تومان / در ماه
16 اردیبهشت 1360

مرا بهتر بشناسید

رسیدگی و بررسی اسناد پاراکلینیکی و دندانپزشکی

موقعیت مکانی

تحصیلات

ک
کارشناسی 1392
دانشگاه آزاد واحد مرودشت

مهندسی تکنولوژی نرم افزار

مهارت ها

مشاور صدور قرارداد و پرداخت خسارت درمان

دوره‌ها

د
دوره آموزشی ارزیابی خسارت بیمه در رشته اشخاص 1397
پژوهشکده بیمه
ب
بیمه های درمان و حادثه (حوادث) 1396
پژوهشکده بیمه
ب
بیمه های درمان و حادثه (داروسازی و سم شناسی) 1396
پژوهشکده بیمه
ب
بیمه های درمان و حادثه (درمان بستری) 1396
پژوهشکده بیمه
ب
بیمه های درمان و حادثه (درمان پاراکلینیکی) 1396
پژوهشکده بیمه
ب
بیمه های درمان و حادثه (دندانپزشکی) 1396
پژوهشکده بیمه