معصومه حسن پور

ارزیاب تخصصی حادثه و درمان

مرا بهتر بشناسید

پزشک معتمد بانک مرکزی، بیمه معلم، بیمه SOS و بیمه البرز
کارشناس مسئول نظارت ستادی بیمه آتیه سازان حافظ
کارشناس اسناد بیمارستانی بیمه خدمات درمانی استان آذربایجان غربی و جانشین رئیس اسناد پزشکی

موقعیت مکانی

تحصیلات

د
دکترای عمومی پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه