لیلا ماندی صنم

ارزیاب تخصصی درمان
1 شهریور 1357

مرا بهتر بشناسید

کارشناسی ارزیاب پاراکلینیک ودندان
بررسی اسناد دندانپزشکی
دارای پروانه بیمه مرکزی وسابقه ارزیابی به مدت ۱۲سال

موقعیت مکانی

تحصیلات

ک
کارشناسی

مامایی

دوره‌ها

د
دوره ارزیابی پژوهشکده بیمه