حسین سهیلی

ارزیاب تخصصی بیمه مهندسی (برق ماشین و تاسیسات کارخانجات) - کارشناس رسمی دادگستری
25 فوریه 1963

مرا بهتر بشناسید

اینجانب تاکنون ارزیابی خسارت برای شرکت های عایق خودرو توس ؛ سیم و کابل مشهد ؛ آذر
مینا جام ؛ کیمیاگر توس ؛ کاالکودک توس ؛ وصال گستر طب ؛ نیرو ترانس ؛ فوالد نیشابور ؛ قطار
شهری مشهد ؛ پردیس کاغذ پارسیان ؛ آریا کاوان اطلس ؛ چسب سامد و بسیاری کارخانجات بزرگ
انجام داده که منجر به افزایش چشمگیر خسارت دریافتی از بیمه گردیده است. بعنوان کارشناس
رسمی دادگستری و ارزیاب خسارت بیمه آماده مذاکره با شرکت بیمه برای دریافت خسارت می
باشم.

موقعیت مکانی

تحصیلات

ک
کارشناسی
امیرکبیر

مهندسی صنایع گرایش تولید صنعتی

گواهینامه‌ها