حسین بنافی

کارشناس رسمی دادگستری در امور بیمه و ارزیاب خسارت بیمه مرکزی
22 مارس 1968

مرا بهتر بشناسید

اینجانب طبق پیشینه تحصیلی و کاری و گواهینامه های دریافتی در زمینه  ارزیابی ریسک و خسارت در رشته های  بیمه دارای کلیه صلاحیتهای کارشناسی رسمی بوده و مجاز به اظهار نظرمیباشم افزون بر این ارزیاب رسمی بیمه مرکزی در رشته آتشسوزی و خطرات تبعی در کلیه زمینه های صنعتی و غیر صنعتی هستم و 32 سال سابقه کار آموزشی، فنی و مدیریتی دارم و پیش از بازنشستگی تحت عناوین  کارشناس ارشد ، رییس شعبه و معاون مجتمع در یکی از شرکتهای قدیمی بیمه در دو استان خدمت کرده ام و تاکنون  بعنوان کارشناس و ارزیاب خسارت با بسیاری از شرکتهای بیمه همکاری داشته و مشاور بیمه ای برخی شرکتهای بزرگ در استان فارس و بوشهر بوده و در پرونده های بسیاری نیز در اختلاف بین شرکتهای بیمه و بیمه گذاران (ذیینفعان بیمه) بعنوان داور یا سرداور انتخاب شده و داوری کرده ام .

موقعیت مکانی

تحصیلات

ک
کارشناس رشته مدیریت بیمه 1374
دانشگاه تهران

گواهینامه‌ها

مهارت ها

دارای کلیه صلاحیتهای کارشناسی رسمی دادگستری در رشته امور بیمه
دارای صلاحیتهای حرفه ای در رشته آتشسوزی وخطرات تبعی در کلیه زمینه های صنعتی و غیر صنعتی

دوره‌ها

د
دوره های ضمن خدمت صدور و ارزیابی خسارت رشته های بیمه ای اموال ؛ اشخاص و مسئولیت
د
دوره HSE MS (به همراه گواهینامه ) 1395