حسین عرب عامری

ارزیاب خسارت دیات و حوادث راننده
120 تومان / در پروژه
3 آبان 1367

مرا بهتر بشناسید

موقعیت مکانی

تحصیلات

ک
کارشناسی 1391
دانشگاه سمنان

مدیریت- گرایش دولتی معدل: 18.65

• کارشناسی ارشد 1393
دانشگاه سمنان

MBA- گرایش مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی معدل: 17.58/ نمره دفاع:18.5

• کارشناسی 1399
دانشگاه پیام نور استان سمنان مرکز میامی

حقوق معدل 17

گواهینامه‌ها

مهارت ها

محاسبات دیات و حوادث راننده - آموزش قانون شخص ثالث

دوره‌ها

گ
گواهینامه آشنایی با مسائل پزشکی قانونی و تشریح قانون بیمه شخص ثالث ( از شرکت بیمه ) 1398
گ
گواهینامه ارزیابی خسارت بیمه در رشته وسایل نقلیه موتوری زمینی پژوهشکده بیمه 1400
گ
گواهینامه اصول مکاتبات اداری و گزارش نویسی ( از شرکت بیمه ) 1398
گ
گواهینامه مهارت رایانه کار ( ICDL ) 1397