حمید محبی

ارزیاب تخصصی آتش سوزی، ایمنی-خطرات تبعی، کارشناس رسمی دادگستری رشته اتش سوزی و ایمنی
27 می 1960

مرا بهتر بشناسید

 • کارشناس رسمی دادگستری رشته آتش سوزی و ایمنی
 • ارزیاب ریسک_ سرقت_خطرات تبعی
 • سرهنگ بازنشسته پلیس آگاهی تهران _ کارشناس ارشد جرائم اقتصادی
  کارشــناس مبــارزه بــا پولشــویی Laundering Money و اخــذ مــدرک بیــن الملــل در ایــن حــوزه
  مولف دو جلد کتاب آموزشی دانشجویان در حوزه جرائم اقتصادی (مبـارزه بـا جـرم کالهبـرداری و جرائـم اینترنتـی در فضـای سـایبر)
 • عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی
  مدرس دانشکده آگاهی و اطالعات، مدرس شرکت بیمه ایران
  کارشــناس ارشــد تحقیقــات حریــق، کارشــناس تعییــن اصالــت اســناد مرتبــط بــا خســارت حریــق

 

موقعیت مکانی

تحصیلات

ک
کارشناس ارشد 1385
دانشکده علوم انتظامی

جرائم اقتصادی

مهارت ها

ارزیاب آتش سوزی و خطرات تبعی در محیط های صنعتی_غیر صنعتی_تجاری_مسکونی
کارشناس رسمی دادگستری در رشته آتش سوزی و ایمنی_کارشناس تامین دلیل- داوری-مشاوره تخصصی
ارزیاب ریسک در حوزه امور آتش سوزی و ایمنی