احسان كوشش

ارزیاب تخصصی بیمه های اتومبیل
28 شهریور 1364

مرا بهتر بشناسید

ارزياب خسارت بيمه ایران و دانا سرپرستى هاى استان كرمان

ارزيابى خسارت اتومبيل طبق قوانين و آئين نامه هاى بيمه مركزى و شوراى عالى بيمه

متخصص و متعهد

موقعیت مکانی

تحصیلات

ک
کارشناسی

مدیریت بازرگانی

ک
کارشناسی ارشد

مدیریت بازرگانی - گرایش بازاریابی

مهارت ها

بازديد اوليه بيمه بدنه خودرو(اصالت خودرو-تاييد سلامت خودرو)
100%
تعيين اصالت حادثه بين خودروها و اصالت خودرو زمان حادثه
100%

دوره‌ها

د
دوره تعمير موتور خودرو فنى حرفه اى
ب
برق خودرو فنى حرفه اى
ن
نقشه كشى معمارى درجه يك و دو فنى حرفه اى