امیر مقدم

ارزیاب تخصصی بیمه های مهندسی

مرا بهتر بشناسید

کارشناسی رسمی ساختمان از سازمان نظام مهندسی تهران
پایه یک در حوزه نظارت،محاسبات و اجرا از وزارت مسکن و شهرسازی

موقعیت مکانی

تحصیلات

ک
کارشناسی

عمران

ک
کارشناسی ارشد

عمران-آب