علیرضا حاجی حسینی

ارزیاب تخصصی بیمه مسئولیت - مشاور حفاظت فنی و ایمنی - داور رسمی قوه قضائیه -
5 شهریور 1356

مرا بهتر بشناسید

مشاور حفاظت فنی و ایمنی
کارشناس رسمی دادگستری
ارزیاب خسارت بیمه مرکزی
داور رسمی قوه قضاییه
مشاور حقوق کار خانه صنعت معدن و تجارت استان یزد
مشاور گرید B مدیریت بحران
مدیریت بحران

موقعیت مکانی

تحصیلات

ل
لیسانس

حقوق

ک
کارشناسی ارشد

مهندسی بهداشت حرفه ای

د
دکتری تخصصی

مدیریت بحران

مهارت ها

ارزیابی خسارت
100%
کارشناسی دادگستری
100%
ارزیاب ریسک و بازدید اولیه
100%
داوری
100%