علیرضا قمر

ارزیاب تخصصی مسئولیت
7 مرداد 1354

مرا بهتر بشناسید

بازرس کار اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی خوزستان

موقعیت مکانی

تحصیلات

ک
کارشناسی

فیزیک کاربردی

ک
کارشناسی ارشد

مهندسی بهداشت حرفه ای