علیرضا بهروش

ارزیاب تخصصی بیمه های اتومبیل
7 مارس 1957

مرا بهتر بشناسید

موقعیت مکانی

تحصیلات

ل
لیسانس 1359
دانشگاه پلیس سابق

علوم و فنون انتظامی

گواهینامه‌ها

دوره‌ها

د
دوره کلاس های 80 ساعته اخذ پروانه بیمه مرکزی 1397
د
دوره آتش سوزی در بیمه مرکزی