علی زاغی حقیقی

ارزیاب خسارت بیمه مهندسی

مرا بهتر بشناسید

کارشناس مهندسی عمران

کارشناس معماری

کارشناسی ارشد مهندسی عمران – مهندسی ومدیریت ساخت

کارشناس رسمی دادگستری

کارشناس ارشد نظام مهندسی

کارشناس ارزیاب خسارت بیمه مهندسی

موقعیت مکانی

تحصیلات

ک
کارشناسی 1373

مهندسی عمران

ک
کارشناسی 1391

معماری

ک
کارشناسی ارشد 1397

مهندسی عمران - مهندسی ومدیریت ساخت