علی جهان پاک

ارزیاب تخصصی مسئولیت
15 خرداد 1349

مرا بهتر بشناسید

 

بررسی و تشخیص حوادث انفرادی
بررسی و تشخیص عوامل موثر در بروز حادثه
رسیدگی به ایمنی و حفاظت کارگاه ها

موقعیت مکانی

تحصیلات

ک
کارشناسی

حقوق

ک
کارشناسی ارشد

حقوق خصوصی