اکبر قیومی

ارزیاب تخصصی مهندسی
23 می 1960

مرا بهتر بشناسید

دارای پروانه پایه یک ارشد نظارت واجرا از سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران
دارای پروانه دفتر مهندسی اجرای ساختمان از وزارت مسکن وشهرسازی سابق
دارای پروانه ارزیابی خسارت بیمه های مهندسی و تمام خطر پیمانکاران از بیمه مرکزی
دارای گواهینامه کارشناس فنی پوشش های ضدحریق ساختمان از سازمان آتش نشانی تهران
دارای گواهینا مه های متعدد از دوره های آموزشی حین خدمت مدیریتی ، مهارتی و تخصصی.
آشنایی با نرم افزارهای کاربردی اداری ، طراحی و محاسباتی .
کارشناس مترور , امورقراردادها و ارجاع کار.
آشنایی بانرم افزار های کنترل پروژه وتوجیه فنی و اقتصادی پروژه.

در زمینه ارتقاء تجارب خود در نحوه ارزیابی ریسک و خسارت های بیمه ای در رشته مهندسی و تمام خطرپیمانکاران از
تجارب کارشناسان موسسه ممیزان و همچنین از مدیریت بیمه های مهندسی شرکت های بیمه ایران و بیمه معلم بهره
گیری داشته ام.

 

موقعیت مکانی

تحصیلات

ک
کاردانی
آموزشکده عالی فنی تهران (لویزان)

ساختمان

ک
کارشناسی
مرکز آموزش عالی امام خمینی (تهران)

مهندسی عمران

ک
کارشناسی ارشد
موسسه آموزش عالی مدیریت و برنامه ریزی کشور (تهران)

مدیریت