احمد آقامیرزائی

ارزیاب تخصصی آتش سوزی
1 بهمن 1401

مرا بهتر بشناسید

کارشناس رسمی دادگستری در رشته برق- الکترونیک- مخابرات
مهندس پایه یک تأسیسات برقی ساختمان نظام مهندسی (طراحی- نظارت- اجرا)
کارشناس سازمان فناوری اطلاعات ایران و عضو سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران

موقعیت مکانی

تحصیلات

ک
کارشناسی برق و مخابرات 1374

برق مخابرات

ک
کارشناسی ارشد

مهندسی فناوری اطلاعات گرایش تجارت الکترونیکی

دوره‌ها

د
دوره های پیشرفته کارشناسی مرکز داده، مخابرات و تأسیسات برقی