درباره شرکت

پلنت شتابدهنده تخصصی بیمه و مالی است.

پلنت محلی برای تبدیل ایده ها به کسب و کار است. ما در پلنت به شما کمک می کنیم خلق ارزش کنید و دنیا را جای بهتری برای زندگی کنید.