سهیل اسماعیل پور

نماینده جنرال بیمه آسیا
2,000,000 تومان / در پروژه

مرا بهتر بشناسید

مشاور بیمه در رشته های اتومبیل، باربری، مهندسی، آتش سوزی، عمر و مسئولیت

موقعیت مکانی

تحصیلات

ک
کارشناسی 1401
دانشگاه آزاد اسلامی

حقوق

ک
کارشناسی 1390
دانشگاه آزاد اسلامی

مهندسی صنایع

گواهینامه‌ها

دوره‌ها

آ
آموزشی شبکه های عصبی 1402
پژوهشکده بیمه
چ
چارچوب عملیاتی تکافل (بیمه اسلامی)- با تاکید بر چالشهای اجرایی تکافل در صنعت بیمه ایران 1402
پژوهشکده بیمه
ا
اوراق بهادار بیمه ای 1402
پژوهشکده بیمه
م
مصورسازی نقشه های علمی در صنعت بیمه با نگاه آینده پژوهانه 14-2
پژوهشکده بیمه