ناصر مقدسی

ارزیاب تخصصی اتومبیل

مرا بهتر بشناسید

اخذ گواهینامه تربیت ارزیاب EFQM در سال 1388
اخذ گواهینامه مهارتهای فناوری اطلاعات از سازمان مدیریت و برنامه ریزی در سال 1386

مدیرعامل موسسه محک خسارت نوین اندیش (ارزیاب رسمی خسارت بیمه ای)
عضو و رئیس شورای فنی بیمه دانا
مدیر بیمه‌های اتومبیل و مشاور مدیرعامل بیمه دانا

موقعیت مکانی

تحصیلات

ک
کارشناسی

مدیریت دولتی