محسن محمدی اصل

ارزیاب تخصصی بیمه کشتی

مرا بهتر بشناسید

سرمهندس کشتی- باسابقه بیش از 13 سال در دریا-بیش از 4 سال سابقه کار در قسمت بیمه بدنه و ماشین الات شناورها-و بیش از 3 سال کارشناس ارشد بررسی سوانح  ناوگان اداره امور دریایی کشتیرانی ج.ا.ا

موقعیت مکانی

مهارت ها

سرمهندس کشتی-سابقه کار بیش از 5 سال در حوادث شناورها-توقیف -خسارت ماشین الات بدنه-شناسایی علل و عوامل حادثه و...
1%