مهرنوش محمودی

ارزیاب تخصصی درمان
24 اردیبهشت 1371

مرا بهتر بشناسید

دارای تقــدیر نــامه از اداره کــل سازمــان تــامین اجتمــاعی
تقــدیر نــامه از شرکــت آلومینیوم پارس
تقدیر نامه از بیمه آسیا

موقعیت مکانی

تحصیلات

ک
کارشناسی 1389 - 1393
دانشگاه تهران جنوب

مدیریت بیمه