معصومه کوچکی

ارزیاب تخصصی درمان
14 فروردین 1354

مرا بهتر بشناسید

24 سال سابقه کار در دفتر اسناد پزشکی تامین اجتماعی بعنوان کارشناس متخصص رسیدگی به اسناد بیمارستانی
دارای مدرک ارزیاب خسارت درمان و پاراکلینیکی
همکاری با بیمه های البرز
بیمه دی
بیمه سرمد بعنوان بازبینی پروندها

ناظر بیمارستانی در بیمارستانهای دانشگاهی و غیر دانشگاهی جهت نظارت و رسیدگی پروندها

در زمینه کم شدن کسور بیمارستانها، می توانم با بیمارستانها همکاری داشته باشم.

موقعیت مکانی

تحصیلات

ک
کارشناسی
دانشگاه شهیدبهشتی گیلان

پرستاری

دوره‌ها

د
دوره کدزنی پرونده ها