حسین نجات بخشی

19 دی 1360

مرا بهتر بشناسید

موقعیت مکانی

تحصیلات

ک
کارشناسی

حقوق بیمه

ک
کارشناسی ارشد

مدیریت گرایش تجارت الکترونیک