حمید ملکی

مشاور بیمه
20 اسفند 1352

مرا بهتر بشناسید

مشاور بیمه در رشته های مسئولیت و درمان

موقعیت مکانی

تحصیلات

ک
کارشناس ارشد
دانشگاه آزاد

مدیریت بازرگانی گرایش بیمه