حمید هاشمی

ارزیاب تخصصی مسئولیت
11 تیر 1355

مرا بهتر بشناسید

کارشناس رسمی دادگستری رشته روابط کار و کارگری و حوادث ناشی از کار
وکیل دادگستری
کارمند مستعفی دادگستری بمدت ۱۶ سال

موقعیت مکانی

تحصیلات

ک
کارشناسی

حقوق

ک
کارشناسی

علوم اجتماعی

ک
کارشناسی ارشد

حقوق خصوصی