فرهاد قمی

ارزیاب تخصصی آتش سوزی (دسـتگاه هـا وتجهیـزات پزشـکی، دارو، مـواد غذایی)

مرا بهتر بشناسید

13 سال سابقه کار در بیمه

دارای:

گواهینامه تعمیرات دستگاهها و تجهیزات دندانپزشکی، آزمایشگاهی،
عمومی بیمارسـتانی از علوم پزشـکی ایران
گواهینامـه دوره داروشناسـی و داروسـازی ، ایمنـی لیـزر در پزشـکی از
انجمـن علمـی پزشـکی ایـران
پروانـه ناظریـن فنـی (مسـئول فنـی) تولیدکننـدگان و واردکننـدگان
تجهیـزات پزشـکی از وزارت بهداشـت

موقعیت مکانی

تحصیلات

ک
کارشناسی

علوم آزمایشگاهی

ک
کارشناسی ارشد

مواد غذایی و مهندسی پزشکی

د
دکتری تخصصی

مهندسی پزشکی

دوره‌ها

د
دوره داروشناسـی و داروسـازی ، ایمنـی لیـزر در پزشـکی از انجمـن علمـی پزشـکی ایـران
ت
تعمیرات دستگاهها و تجهیزات دندانپزشکی، آزمایشگاهی، عمومی بیمارسـتانی از علوم پزشـکی ایران