عرفان کلاته

کارشناس حقوق و مدرس بیمه
5,000,000 تومان / در پروژه
23 شهریور 1368

مرا بهتر بشناسید

مسئول اداره خسارت بیمه های مسئولیت ، مهندسی و اتومبیل سرپرستی منطقه 1
بیش از 100 ساعت آموزش بیمه ای ، تحلیل و تفسیر کلوزها به کارشناسان مدیریت بازرسی ، مشتریان ویژه و شعب
بازنگری در خصوص مکاتبات سازمانی و ایجاد وحدت رویه در خصوص کلیه مکاتبات تعهد آور
برگزاری دوره های آموزشی صدور و خسارت برای همکاران و نمایندگان
برگزاری دوره های بازآموزی در خصوص آیین نامه و دستورالعمل ها
برگزاری آزمون جامع از همکاران و نمایندگان
بررسی و کنترل خسارت معوق شعب تحت سرپرستی
نظر سنجی و بررسی رضایتمندی نمایندگان ، کارگزاران تحت سرپرستی به صورت دوره ای ۳ ماه یکبار
رسیدگی به خسارات باالتر از حدود اختیارات شعب
ایجاد و بررسی حدود اختیارات شعب

موقعیت مکانی

تحصیلات

ک
کارشناسی

حقوق بیمه

مهارت ها

امور مدیریتی و اداری
100%
ارتباط با مشتری و فن بیان1
100%
فن آوران
100%
word
100%
مدیریت فشار واسترس (انطباق پذیری)
100%
اصول و فنون مذاکره
100%
excel
100%
outlook
100%

دوره‌ها

م
مهارت های برقراری ارتباطات اثربخش ۱۳۹۷
بیمه سامان
ت
تکنیک های فروش ، فنون مذاکره پیشرفته و اصول مشتری مداری ۱۳۹۷
بیمه سامان
ص
صلاحیت حرفه ای صنعت بیمه (سطح مقدماتی) ۱۳۹۵
انجمن حرفه ای صنعت بیمه
ن
نقص عضو و از کار افتادگی ۱۳۹۸
بیمه سامان
ص
صلاحیت حرفه ای صنعت بیمه (سطح عمومی) ۱۴۰۰
د
دوره مدیریت ریسک
بیمه سامان
د
دوره صدور و خسارت متصدیان حمل ونقل
موسسه کارانگر
د
دوره های تخصصی رشته های بیمه: مسئولیت، مهندسی و اتومبیل
د
دوره بیمه های عمر و تشکیل سرمایه
بیمه سامان
ر
رفتار سازمانی
بیمه سامان
ا
اصول و قوانین بیمه ای
بیمه سامان
د
دوره مهارت مذاکرات تلفنی
بیمه سامان
د
دوره ارزیابی بیمه های مسئولیت و تجهیزات الکترونیک
بیمه سامان
د
دوره بیمه های عمر و حوادث
بیمه سامان