ایوب جودی حقیقی

ارزیاب تخصصی خسارت و ریسک بیمه های مهندسی
30 می 1955

مرا بهتر بشناسید

کارشناس رسمی دادگستری رشته برق ماشین آلات و تاسیسات کارخانجات
ارزیاب خسارت و ریسک بیمه های مهندسی (مکانیک)

موقعیت مکانی