علی اصغر سهرابی

ارزیاب درمان بستری/پاراکلینیکی
200,000 تومان / در پروژه
16 فروردین 1371

مرا بهتر بشناسید

ارزیابی پرونده های بیمارستانی

ارائه مشاوره در صدور بیمه درمان

بررسی پرونده های اختلافی مابین بیمه گذار و بیمه گر

موقعیت مکانی

تحصیلات

ک
کارشناسی

مدیریت بازرگانی

ک
کارشناسی ارشد

مدیریت بازرگانی

مهارت ها

ارزیابی پرونده های بیمارستانی
90%
ارزیابی پرونده های پاراکلینیکی
98%