علی احمدی

ارزیاب خسارت بیمه ای
22 مارس 1967

مرا بهتر بشناسید

می توانم در زمینه های زیر به شما کمک کنم:

ارزیابی خسارت بیمه ای( مسئولیت کارفرما درقبال کارکنان)

ارزیابی ریسک ایمنی و حوادث شغلی

موقعیت مکانی

تحصیلات

ل
لیسانس ۱۳۷۲
دانشگاه علوم پزشکی تهران

مهندسی بهداشت حرفه ای

ک
کارشناس ارشد ۱۳۹۴
دانشگاه آزاد علوم وتحقیقات تهران

مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست HSE

گواهینامه‌ها

مهارت ها

ارزیاب خسارت بیمه ای( مسئولیت کارفرما درقبال کارکنان)
100%
ارزیابی ریسک ایمنی و حوادث شغلی
100%

دوره‌ها

ف
فراگیری دوره های آموزش عمومی وتخصصی ارزیابی خسارت بیمه ۱۳۹۸
بصورت حضوری در موسسه اندیشکده بیمه تهران
د
دوره آموزش تخصصی شناسایی خطرات وارزیابی ریسک 1391
فراگیری آموزش درمرکز تحقیقات وتعلیمات حفاظت فنی وبهداشت کار تهران
د
دوره آموزش تخصصی حوادث ناشی ازکار 1375
فراگیری آموزش درمرکز تحقیقات وتعلیمات حفاظت فنی وبهداشت کارتهران