احمد رحیم زاده – حسین سلیمی

ارزیاب تخصصی اتومبیل، کارشناس رسمی دادگستری در بیمه های مسئولیت

مرا بهتر بشناسید

رئیس کل اداره نظارت بر بیمه های مسئولیت ستاد بیمه ایران
معاون اداره کل نظارت بر بیمه های حمل و نقل و باربری کشور
مدرس بیمه های مسئولیت و باربری پژوهشکده بیمه – دانشگاه آزاد-دانشگاه علمی کاربردی-شرکتهای بیمه
کارشناس رسمی دادگستری در بیمه های مسئولیت و سایر حرف

موقعیت مکانی