نمایش 172180 از 183 نتایج

جهانگیر فهیدی

ارزیاب تخصصی بیمه‌ای باربری - مسئولیت حمل و CMR - خسارت پهپاد ها - بیمه های  ماشین آلات و تجهیزات کارخانه ها - ریکاوری خسارت از بیمه گران داخلی و خارجی - ارزیابی خسارت بیمه های P&I و  H&M - ارزیابی خسارت پروژه های گاز رسانی