سحاب بیدگلی کاشانی

ارزیاب تخصصی مسئولیت
25 شهریور 1354

مرا بهتر بشناسید

کارشناس رسمی دادگستری با صلاحیت فعالیت در کل ایران

کارشناس اختصاصی سرپرستی بیمه دانا در استان گلستان
– کارشناس بانک مهر اقتصاد
کارشناس اختصاصی سرپرستی بیمه آرمان
– کارشناس شهرداری بندرگز
– کارشناس ادارات ثبت اسناد بندرگز و ثبت اسناد گرگان
– کارشناس شورای طبقه بندی زندان های استان گلستان
– انجام خدمات کارشناسی در سطح استان گلستان
– انجام بیش از 2333 مورد کارشناسی، در دعاوی حقوقی
– داور اختصاصی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علی آباد کتول

موقعیت مکانی

تحصیلات

ک
کارشناسی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

مهندس عمران

ک
کارشناسی ارشد
شهید بهشتی تهران

مدیریت پروژه و ساخت

د
دکتری تخصصی
آزاد اسلامی واحد ساری

مهندسی عمران - مدیریت ساخت