محمدرضا کیانمهر

ارزیاب تخصصی بیمه های مهندسی
29 شهریور 1350

مرا بهتر بشناسید

مدیر واحد برق و رئیس هیات مدیره شرکت نورهان نیرو

موقعیت مکانی

تحصیلات

ک
کارشناسی
دانشگاه صنعتی شریف

مهندسی برق

ک
کارشناسی ارشد
دانشگاه تربیت مدرس

مهندسی صنایع