منصور لطفی

ارزیاب تخصصی آتش سوزی - کارشناس رسمی دادگستری
8 آوریل 1959

مرا بهتر بشناسید

کارشناس رسمی دادگستری- بیمه
دادیار دادسرای انتظامی کانون کارشناسان رسمی دادگستری
ارزیاب خسارت بیمه- رشته آتش سوزی
۳۰ سال سابقه خدمت در بیمه ایران
مدرس در دانشگاه آزاد واحد جنوب
دارای چندین مقاله در خصوص بیمه منتشر در پیک بیمه

موقعیت مکانی

تحصیلات

ک
کارشناسی

مدیریت بازرگانی

ک
کارشناسی ارشد

مدیریت بازرگانی

م
مدرک ناخدا چهارم
دانشگاه ساتهمپتون