مهکامه مرادگنجه

ارزیاب تخصصی درمان
27 تیر 1372

مرا بهتر بشناسید

همکاری مستمر با بیمه های تکمیلی بزرگ از جمله بیمه ایران، ایران معین، البرز، سینا و … را داشته ام.

ارزیابی اسناد پاراکلینیکی، اسناد دندانپزشکی،

موقعیت مکانی

تحصیلات

ک
کارشناسی 1391 - 1395

حسابداری

مهارت ها

کارشناسی درمان
100%
ارزیابی خسارت های بیمه نامه های درمان گروهی
100%
کارشناسی اسناد پاراکلینیکی
100%
کارشناسی اسناد دندانپزشکی
80%
کارشناسی اسناد بستری
40%

دوره‌ها

ا
ارزیابی اسناد دندانپزشکی 1400
پژوهشکده بیمه مرکزی