حسین میدانی

ارزیاب خسارت اتومبیل
27 شهریور 1354

مرا بهتر بشناسید

عضو هیئت مدیره شرکت ارزیابی سامان نگار ایرانیان و مهر ایین سنجش
مدرس کارت طلایی شرکت امداد خودرو ایران
سرپرست واحد رنگ و بدنه تعمیرگاه های مرکزی ایران خودرو

موقعیت مکانی