احسان اله ابراهیمی

ارزیاب تخصصی مسئولیت
1 بهمن 1348

مرا بهتر بشناسید

1. دارای 12 سال سابقه کاری در زمینه کارشناس رسمی دادگستری ( بررسی حوادث) و 6 ارزیابی خسارت بیمه.
2. همکاری با شرکت های بیمه ایران، البرز، پاسارگاد، ملت، تعاون.
3. توانایی آموزش و ارائه مشاوره در زمینه بهداشت و ایمنی شغلی و بیماری‌های ناشی از کار.
4. ارائه مشاوره در زمینه حوادث ناشی از کار و بررسی علل و راهکارهای پیشگیری و کاهش حوادث در محیط های کاری.
5. ارائه مشاوره در زمینه مشاغل سخت و زیان آور و بازنشستگی پیش از موعد بخاطر اشتغال مشاغل سخت و زیان آور

موقعیت مکانی

تحصیلات

ک
کارشناسی

بهداشت حرفه ای