آزاد عنایتی

ارزیاب تخصصی خسارت بیمه مهندسی
7 مرداد 1363

مرا بهتر بشناسید

موقعیت مکانی

تحصیلات

ک
کارشناسی

مهندسی عمران - عمران

ک
کارشناسی ارشد

مهندسی و مدیریت ساخت

د
دکتری

مهندسی و مدیریت ساخت